tamanna rumee cifgsywk 4 unsplash scaled 1 e1691135640964

Vad är en bra arbetsmiljö?

Arbetsmiljö är den fysiska och psykiska miljön som en person befinner sig i när de utför sitt arbete. Den kan påverka personens hälsa, välbefinnande och prestation. 

Vad är en bra arbetsmiljö?

Det finns en rad olika faktorer som kan påverka en arbetsmiljö, och vad som är en bra arbetsmiljö kan variera från person till person och från arbetsplats till arbetsplats. Generellt sett kan en bra arbetsmiljö ha följande egenskaper:

 • God belysning och luftkvalitet
 • Låg ljudnivå och behaglig temperatur
 • Ergonomiskt utformade arbetsplatser och utrustning
 • Bra inredning och utformning av arbetsplatsen
 • Rimliga arbetsbelastningar och tillräckligt med arbetsro
 • Goda sociala relationer och en inkluderande och respektfull arbetskultur

En bra arbetsmiljö kan också innebära att de anställda har tillgång till rätt verktyg, utrustning och resurser för att utföra sitt arbete, samt att det finns rutiner och policyer på plats för att skydda de anställdas hälsa och säkerhet.  

Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Psykosocial arbetsmiljö är den del av arbetsmiljön som rör de psykiska och sociala förhållandena på arbetsplatsen. Den kan påverka de anställdas hälsa, välbefinnande och prestation. Faktorer som kan påverka den psykosociala arbetsmiljön inkluderar krav, kontroll, stöd, jämställdhet, möjlighet till inflytande och meningsfullhet i arbetet.

En bra psykosocial arbetsmiljö kan bidra till att de anställda känner sig motiverade, engagerade och välmående på arbetsplatsen. Det kan också minska risken för ohälsa och sjukskrivning vilket både gynnar individen och företaget. En dålig psykosocial arbetsmiljö kan däremot leda till stress, utbrändhet och andra hälsoproblem.

Det är viktigt att arbetsgivaren tar hänsyn till den psykosociala arbetsmiljön och ser till att den är så bra som möjligt för de anställda. Det kan innebära att arbetsgivaren ger de anställda möjlighet att påverka sin arbetsmiljö, erbjuder stöd och hjälp vid behov, och ser till att arbetsbelastningen är rimlig. Arbetsgivaren kan också bidra till en bra psykosocial arbetsmiljö genom att skapa en inkluderande och respektfull arbetskultur där de anställda känner sig välkomna och respekterade.

Vem ansvarar för arbetsmiljön?

Arbetsgivarens ansvar

På en arbetsplats är det arbetsgivaren som har ansvaret för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt. Arbetsgivaren ska se till att de anställda har en säker och hälsosam arbetsplats och att arbetsmiljön uppfyller gällande lagar och förordningar. Arbetsgivaren har också ansvaret för att informera de anställda om eventuella risker på arbetsplatsen och vad de ska göra i händelse av en olycka eller en nödsituation.

Den anställdes ansvar

De anställda har också ett ansvar för att följa gällande rutiner och föreskrifter på arbetsplatsen och att rapportera eventuella risker eller brister i arbetsmiljön till arbetsgivaren eller den som har ansvar för arbetsmiljön. De anställda bör också ta ansvar för sin egen hälsa och säkerhet och följa gällande säkerhetsrutiner och föreskrifter på arbetsplatsen.

Hur kan kollegor bidra till god arbetsmiljö?

Kollegor kan bidra till god arbetsmiljö på olika sätt. Här är några exempel:

 • Skapa en positiv och inkluderande kultur. Kollegor kan bidra till en positiv och inkluderande kultur genom att vara vänliga, respektfulla och hjälpsamma mot varandra.
 • Var försiktiga och omtänksamma. Kollegor kan vara försiktiga och omtänksamma när de utför sitt arbete, exempelvis genom att inte störa andra kollegor med hög ljudnivå eller genom att se till att gemensamma utrymmen är rökfria och välstädade.
 • Hjälp till att hitta lösningar på problem. Om det finns problem med arbetsmiljön, kan kollegor bidra till att hitta lösningar genom att rapportera eventuella risker eller brister till arbetsgivaren eller den som har ansvar för arbetsmiljön.
 • Var öppna och lyhörda för varandras behov. Kollegor kan vara öppna och lyhörda för varandras behov och försöka hjälpa till när det behövs. Det kan innebära att man hjälper till att lösa problem, ger stöd vid svåra situationer eller bara lyssnar när en kollega behöver prata.
 • Ha respekt för varandras gränser. Kollegor kan bidra till god arbetsmiljö genom att ha respekt för varandras gränser och inte tvinga på varandra uppmärksamhet eller företräde.

Hur kan man förbättra den fysiska arbetsmiljön genom ett ergonomiskt perspektiv?

Ergonomi handlar om att utforma arbetsplatser, verktyg och utrustning på ett sådant sätt att de anpassar sig efter människans anatomi och rörelsemönster. En bra ergonomi kan bidra till att förbättra arbetsmiljön på olika sätt:

 • Minska risken för överbelastning. En bra ergonomi kan minska risken för skador och besvär som exempelvis ryggbesvär, nackbesvär och muskelvärk. Det kan innebära att man använder rätt stol, skärmställning och musmatta, och att man ser till att arbetsplatsen är lätt att nå och använda.
 • Öka produktiviteten. En bra ergonomi kan öka produktiviteten genom att minska trötthet, huvudvärk och andra hälsoproblem som kan påverka prestationen.
 • Öka välbefinnandet. En bra ergonomi kan bidra till ökat välbefinnande genom att de anställda känner sig bekväma och avslappnade när de utför sitt arbete.

Det är viktigt att arbetsgivaren ser till att arbetsplatsen är ergonomiskt utformad och att de anställda har tillgång till rätt verktyg och utrustning. Det kan också vara bra om de anställda regelbundet genomgår ergonomiutbildningar för att lära sig om rätt sätt att sitta, stå och röra sig på arbetsplatsen.

Varukorg